mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Obecní úřad > Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 1 a 2, struktura dle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Oficiální název

Libníč

2. Důvod a způsob založení

Obec Libníč (dále jen obec) má dlouholetou tradici a její činnost se řídí zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, v plném znění. Obec byla zřízena ze zákona e. 367/1990 sb. o obcích (obecní zřízení) jako územně samosprávný orgán.

Obec:

 • je základním územním samosprávným společenstvím občanů a tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce
 • je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek a hospodaří podle vlastního rozpočtu
 • vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
 • pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů, při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem, vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech

Obec spravuje své záležitosti v samostatné působnosti. Přitom se řídí zákony a právními předpisy (obecně závaznými vyhláškami) vydanými na základě příslušných zákonů.Obec vykonává státní správu v rozsahu stanoveném zákony v přenesené působnosti. Přitom se řídí zákony, právními předpisy vydanými na základě zákonů, usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů.

3. Organizační struktura

Seznam organizací:

 • Sportovní klub SK Libníč
 • Kvalita bydlení Libníč o.s.
 • Spolek dobrovolných hasičů Libníč
 • HC Libníč

4. Kontaktní spojení

 • 4.1 Kontaktní poštovní adresa

  Obec Libníč
  Libníč č.85
  373 71 Rudolfov

 • 4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  Obec Libníč
  Libníč č.85
  373 71 Rudolfov

 • 4.3 Úřední hodiny

 • 4.4 Telefonní čísla

  mobilní telefon: 724 164 288

 • 4.5 Adresa internetové stránky

  www.libnic.cz

 • 4.6 Adresa e-podatelny

  Elektronická podání v digitální podobě lze učinit těmito způsoby:

  - vyplněním příslušného formuláře pro tyto účely Elektronická podatelna

  - zasláním e-mailové zprávy na adresu elektronické podatelny obec@libnic.cz

  - osobním doručením technického nosiče dat, na kterém je uloženo doručované elektronické podání.

  Všeobecná pravidla elektronického podání:

  1. Podle ustanovení § 40 odst. 3 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, je písemný právní úkon platný, je-li podepsán jednající osobou; činí-li právní úkon více osob, nemusí být jejich podpisy na téže listině, ledaže právní předpis stanoví jinak. Pokud je právní úkon učiněn elektronickými prostředky, může být podepsán elektronicky za podmínek stanovených zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů. V případě, že podání podává orgán veřejné moci, a to z důvodů vylučujících jinak závazné užití informačního systému datových schránek, je povinen podání opatřit výlučně zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydávaným akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb („uznávaný elektronický podpis").


  2. Pokud je podání učiněno prostřednictvím informačního systému datových schránek a je učiněno fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, podnikající fyzickou osobou, pro niž byla datová schránka zřízena, statutárním orgánem právnické osoby, členem statutárního orgánu právnické osoby nebo vedoucím organizační složky podniku zahraniční právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku, jednající za právnickou osobu, pro niž byla datová schránka zřízena, nebo jimi pověřenou osobou, má podání stejné účinky jako úkon učiněný písemně a podepsaný, ledaže jiný právní předpis nebo vnitřní předpis požaduje společný úkon více z uvedených osob, tedy podpis příslušné osoby je nahrazen autentizací provedenou uvedeným informačním systémem (§ 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů).


  3. Pokud by ministerstvu bylo doručeno elektronické podání, které by nebylo opatřeno elektronickým podpisem podle výše uvedených pravidel, bude odesílatel podle posouzení povahy podání zpravidla vyzván, aby nedostatky podání odstranil, tedy aby k podání připojil svůj elektronický podpis.

  Technické parametry přijímaných datových zpráv:

  1. Datové zprávy jsou přijímány ve formátech:
  *.doc nebo *.docx (dokument Microsoft World 97 a vyšší)
  *.xls nebo *.xlsx (dokument Microsoft Excel 97 a vyšší)
  *.ppt nebo *.pptx (dokument Microsoft Powerpoint 97 a vyšší)
  *.odt (dokument OpenOffice Writer)
  *.ods (dokument OpenOffice Calc)
  *.odp (dokument OpenOffice Impress)
  *.rtf (textový standard RTF-DCA)
  *.txt (prostý text)
  *.pdf (dokument Adobe Acrobat)
  *.zip nebo *.rar (komprimovaný dokument)
  *.jpg, *.jpeg, *.tif, *.gif (grafický formát)

  2. Maximální velikost datové zprávy:
  Podle § 5 vyhlášky č. 194/2009 Sb. je maximální velikost datové zprávy dodávané do datové schránky 10 MB.


  3. Kontrola datové zprávy:
  Datová zpráva nesmí obsahovat škodlivý kód, který může poškodit informační systém datových schránek, údaj v něm obsažený nebo výpočetní techniku držitele datové schránky; na základě § 7 vyhlášky č. 194/20098 Sb. takovou datovou zprávu správce informačního systému datových schránek nepřijme k odeslání, stejně jako datovou zprávu, která není vytvořena v přípustném datovém formátu nebo která převyšuje svou velikost maximální stanovenou velikost.

  Potvrzení o přijetí a doručení elektronického podání:

  Doručení datové zprávy se potvrzuje odesilateli neprodleně zasláním datové zprávy, pokud je orgán veřejné moci schopen z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení doručení je


  a) uznávaný elektronický podpis oprávněného zaměstnance orgánu veřejné moci nebo uznávaná elektronická značka orgánu veřejné moci,
  b) datum a čas s uvedením hodiny, minuty a sekundy, kdy byla datová zpráva doručena, a
  c) charakteristika doručené datové zprávy umožňující její identifikaci.

  Postup v případě zjištění škodlivého softwaru u přijaté datové zprávy:

  Pokud byl u datové zprávy zjištěn škodlivý software, není tato zpráva zpracovávána. Je-li možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zasláno sdělení o zjištění škodlivého softwaru.

5. Případné platby lze poukázat

Číslo účtu: 35320231/0100

6. IČ

00581445

7. DIČ

Obec není plátcem DPH

8. Dokumenty

9. Žádosti o informace

10. Příjem žádostí a dalších podání

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

Řešení životních situací - Portál GOV

14. Předpisy

15. Úhrady za poskytování informací

16. Licenční smlouvy

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

18. GDPR

základní informace

Další povinně zveřejňované informace:

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5. odst. 3 - Poskytnuté informace:

Rok 2018

 • Dne 20.6.2018 přijatá žádost o poskytnutí informací - seznam právnických osob, které mají dluh vůči obci, jenž je po datu splatnosti alespoň 300 dnů - odpověď zde
 • Dne 29.11.2018 přijatá žádost o poskytnutí informací - dotazník - kastrační program - vyplnění dotazník zde

Rok 2019

 • Dne 4.4.2019 přijatá žádost o poskytnutí informací - Vyjádření k napojení na veřejnou kanalizaci, které bylo vydáno dne 19.2.1996 k napojení na veřejnou kanalizaci pozemku 188/8 - odpověď zde
 • Dne 19.8.2019 přijatá žádost o poskytnutí informací - subjekty Domistav CZ a.s. a Domostav HK s.r.o. zda podali nabídku ve smyslu veřejných zakázek - odpověď zde

Rok 2020

 • Dne 3.9.2020 přijatá žádost o poskytnutí informací - projektová dokumentace "Rekonstrukce hřiště v obci Libníč", která je jako příloha číslo 4 zadávací dokumentace ve výzvě k podání nabídek ze dne 20.7.2018. odpověď zde

Rok 2021

 • Dne 10.5.2021 přijatá žádost o poskytnutí informací  - jak má obec zajištěnou péči o toulavá zvířata, konkrétně kočky - odpověď zde
 • Dne 16.6.2021 přijatá žádost o poskytnutí informací - dotazy ohledně trestního oznámení státního zástupce při KSZ Praha, který se trestné činnosti dle všeho dopouštěl tedy na Praze 1. odpověď zde
 • Dne 9.8.2021 přijatá žádost o poskytnutí informací - o poskytnutí náhledu smlouvy o pronájmu "rybníka Na Pražské". odpověď zde
 • Dne 20.10.2021 přijatá žádost o poskytnutí informací - k vlastní činnosti soudu ve věci posledního člena Berdychova gangu Jaromíra Prokopa. odpověď zde

Rok 2022

 • Dne 04.03.2022 byla přijatá žádost o poskytnutí informací ke stažení zde, poskytnutí informací odpověď zde
 • Dne 25.04.2022 byla přijatá žádost o poskytnutí informací ke stažení zde, poskytnutí informací odpověď zde
 • Dne 27.04.2022 byla přijatá žádost o poskytnutí informací k legálnímu boji na ke stažení zde , poskytnutí informací odpověď zde
 • Dne 02.05.2022 byla přijatá žádost o poskytnutí informací ohledně cesty Petra Fialy, jakožto vrcholného představitele VOZu, neviditelným vlakem s technologií super Stealth české výroby do obléhaného Kyjeva zde, poskytnutí informací odpověď zde
 • Dne 16.2.2022 byla přijatá žádost o poskytnutí informací ohledně námitky k návrhu Změny č, 1 ÚP Libníč žádost ke stažení zde  , odpověď byla odeslána dne 28.11.2022 zde.

Rok 2023

 • Dne 01.03.2023 byla přijatá žádost o poskytnutí informací ke stažení zde, poskytnutí informací ze dne 01.03.2023 zde.

 

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/99 Sb., § 5, odst. 5 - Rejstříky, registry, evidence a seznamy:

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.libnic.cz

Registrujte se zde

27. 5. Valdemar

Zítra: Vilém

Pronájem společenského sálu

Obecní úřad Libníč nabízí k pořádání kulturních a společenských akcí prostory společenského domu v Libníčí čp. 85. Kapacita sálu činí 150 - 200 osob.
V případě zájmu Vám poskytneme bližší informace.

Společenský sál

Pronájem párty stanu

SDH Libníč nabízí k pronájmu párty stan o velikosti 5x10 m a 10 kusů pivních setů.

Další informace zdePárty stan

Návštěvnost stránek

280995