mapa

Změna velikosti písma

Drobečková navigace

Úvodní stránka > Aktuality > Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentuDatum konání:
24.5.2019
Datum ukončení:
25.5.2019

Volby do Evropského parlamentu

Volby do Evropského parlamentu se řídí zákonem č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.

Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má každý občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České republiky. Každý volič může v týchž volbách do Evropského parlamentu hlasovat pouze jednou.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit a vložit do úřední obálky.

 

  1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční ve dnech:

Pátek     24. května 2019 od 14:00 hodin do 22:00 hodin

Sobota   25. května 2019 od 08:00 hodin do 14:00 hodin

 

  1. místem konání voleb je

ve volebním okrsku č. 1 

Volební místnost - OÚ Libníč, Libníč 85, 373 71 Libníč

 

  1. Předkládané doklady

 Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem (dále jen "cestovní pas") nebo platným občanským průkazem. Volič, který je občanem jiného členského státu, prokáže po příchodu do volební místnosti svou totožnost a občanství jiného členského státu.

 

  1. Voličské průkazy

Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci anebo nehodlá volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Případně voliči, který je státním občanem České republiky, vydá voličský průkaz zastupitelský úřad, v jehož územním obvodu má volič bydliště a je zapsán ve zvláštním seznamu voličů vedeném tímto zastupitelským úřadem.

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to osobně do okamžiku uzavření seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu nebo uzavření zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu nebo zastupitelskému úřadu; toto podání musí být v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad nejdříve 15 dnů přede dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. Obecní úřad nebo zastupitelský úřad voličský průkaz nevydá, obdrží-li od Ministerstva vnitra sdělení, že volič požádal o zápis do seznamu voličů v jiném členském státě.
 
Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku na území České republiky.

Kde požádat o voličský průkaz

Žádost o vydání voličského průkazu pro volby do Evropského parlamentu je možné podat osobně na Obecním úřadu v Libníči,Libníč 85, 373 71 Libníč, Tel: 601 504 014

Termín pro podání žádosti o voličský průkaz

Volič může požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb, a to

- osobním doručením nejpozději 22. května 2019 do 16:00 hodin,

- písemně s úředně ověřeným podpisem tak, aby byla žádost doručena obecnímu úřadu

 nejpozději 17. května 2019 do 16:00 hodin nebo zaslána v elektronické podobě prostřednictvím

 datové schránky (nestačí pouhý email).

 

Formulář pro podání žádosti o voličský průkaz

Formulář je k dispozici

 

Předání voličského průkazu?

Městský úřad v Rudolfově předá voličský průkaz nejdříve 09. května 2019, a to buď voliči

osobně, nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřený podpisem voliče žádajícího o vydání

voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na uvedenou adresu.

!!! V případě ztráty voličského průkazu nebo jeho odcizení nelze vydat nový voličský průkaz !!!

 

  1. Hlasovací lístky

Ke každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Pokud se stane, že někomu hlasovací lístky nebudou dodány, prosím, ozvěte se na tel: 601 504 014, situaci bychom obratem vyřešili.

 

Přenosná volební schránka

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebních okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.

Zažádat můžete

  • telefonicky na čísle 601 504 014 – Denisa Tischlerová a to i ve dnech voleb
  • písemně Obecní úřad Libníč, Libníč 85, 373 71 Libníč
  • elektronicky na email: obeclibnic@antee.cz

Ve všech těchto případech Vás žádáme o uvedení celého jména, data narození, adresy a telefonního kontaktu.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů

Menu

Stránky zdarma

Vytvořte si vlastní webové stránky zdarma na doméně www.libnic.cz

Registrujte se zde

24. 6. Jan

Zítra: Ivan

Pronájem společenského sálu

Obecní úřad Libníč nabízí k pořádání kulturních a společenských akcí prostory společenského domu v Libníčí čp. 85. Kapacita sálu činí 150 - 200 osob.
V případě zájmu Vám poskytneme bližší informace.

Společenský sál

Pronájem párty stanu

SDH Libníč nabízí k pronájmu párty stan o velikosti 5x10 m a 10 kusů pivních setů.

Další informace zdePárty stan

Návštěvnost stránek

283403